يادداشت وارده: دفاع يا تقابل؟!؟!

وضعيت حقوقي دفاع از منافع شهرداري در محاكم قضائي

وضعيت حقوقي دفاع از منافع شهرداري در محاكم قضائي

شنیده ها و مستندات پرونده قضایی جریانی یکی از شهروندان در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جم حکایت از این دارد که یکی از اعضاء شورای شهر جم پرونده ای را علیه شهرداری جم و برخی از افراد که در قالب قرارداد زمینی به عنوان معرض از شهرداری دریافت نموده اند، مطرح کرده است. از آنجا که در برخی محافل،اعضای شورای شهر جم و در جلسات مردمی خود را پاک دست و شفاف معرفی کرده اند ابعاد چنین اقداماتی از حیث اجتماعی، حقوقی و سیاسی قابل بررسی است:

اول اينكه اعضای محترم شورای اسلامی شهر جم بر مبنای سوگند اخلاقی و وظیفه قانونی موظف به حفظ حقوق شهرداری می باشند لذا طرح دعوا علیه شهرداری مصداق بارز تخلف از سوگند و عملی خلاف شئون شوراست.

دوم اینکه بر اساس مستندات، شهرداری جم که ریاست آن را شهردار بر عهده دارد باید در راستای اصل سلسله مراتب اداری بر کارمندان خود نظارت داشته باشد نه تنها چنین نظارتی را چه قبل و چه بعد از عمل حقوقی انجام نداده اند بلکه عدم حضور نماینده حقوقی شهرداری و عدم اعتراض به نظریه کارشناس که به ضرر خواندگان از جمله شهرداری جم بوده است جای بسی نگرانی از باب دفاع از حقوق شهرداری دارد.

سوم اینکه عضو محترم شورای اسلامی شهر جم در مقام دفاع از حقوق شهرداری قرار ندارد بلکه با طرح دعوا در مقابل نفع بین موکل خود و شهرداری حالت تقابل با شهرداری را در پیش گرفته است که موجبات سلب امین بودن و عدم رعایت مصلحت عمومی را در پی خواهد اشت زیرا در این حالت، تعارض منافع به وجود خواهد آمد، از یک طرف منافع شهرداری که عضو محترم شورا باید به عنوان نماینده مردم از حقوق شهرداری دفاع کند و از طرف دیگر منافع موکل خود. قضاوت را به سیاسیون و حقوق دانان واگذار می کنیم.



نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.