در ادامه روشنگري ها در مجتمع گاز پارس جنوبي:

قرارداد دارايي هاي فيزيكي و پايمال شدن بيت المال

قرارداد دارايي هاي فيزيكي و پايمال شدن بيت المال

پيرو مطلبي در تاريخ دوشنبه ۱۸ اسفند ماه در سايت و كانال وزين تاورتا با عنوان فساد سيـستمي در مجتمـع گـاز پارس جنوبي عسلويه به نام دارائي فيزيكي و به بهانه ايجاد و توسعه نرم افزار دارائيهاي فيزيكي : پيمان و قراردادي بصورت كاملا حرفه اي طراحي شده كه كمتر بازرس يـا نـاظري متوجـه آن مـي شـود امـا اينبـار انگشت اشاره بسوي روساي مياني مجتمع در واحدهاي ICT و روشهاي تعميراتي متمايل است . كيسه دوخته شـده براي بيت المال بميزان ۱۱۷ ميليارد تومان باضافه ۱٫۲ ميليون يورو در شرايط سخت اقتصادي كشور طلب مي نمايد دستگاههاي نظارتي اعم از سازمان بازرسي كل كشور گرفته تا واحدهاي بازرسي وزارت نفت و شـركت ملـي گـاز بـه اين موضوع ورود كرده و جلوي اين خيانت بزرگ را بگيرند . و اما شرح ماجرا : خبرگزاري مهر در تاريخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ خبر از طراحي نرم افزار مهر دريا )سيـستم مكـانيزه مـديريت تعميـرات( براي اولين بار در كشور, توسط دو نفر از كارشناسان )ICT و روشهاي تعميراتي( شركت مجتمع گاز پـارس جنـوبي مي دهد . مدير وقت عمليات با بيان اينكه اين نرم افزار مطابق با بهترين استانداردهاي جهاني است اظهار مـي دارد , اين نرم افزار قابليت هرگونه توسعه اي را اعم از افزايش كـاربران و اضـافه كـردن ماژولهـاي مـورد نيـاز و مطـابق بـا نيازهاي راهبري مديريت تعميرات مجتمع دارا بوده و نياز به پرداخت هزينه هاي گزاف و گـرفتن مجـوز )لايـسنس( نيست كه اين موارد از مزاياي بسيار ارزشمند اين برنامه نرم افـزاري اسـت .همچنـين مـي افزايـد , در حـال حاضـر آمادگي را داريم كه اين نرم افزار را زير نظر كميته راهبري وزارت نفت در صورت نياز ساير واحدهاي وزارت نفت و يا خارج از وزارت نفت در اختيارشان قرار دهيم . ۹ سال از رونمايي نرم افزار بومي مهر دريا گذشته است . اين نرم افزار جـايگزين MAINTA نـرم افـزار مـديريت دارائي فيزيكي )CAMS( از توليدات شركت فرانسوي APAVE بوده كه بدليل عدم بروز رسـاني و پـشتيباني , از رده خارج گرديد . يكسال قبل از رونمايي از مهر دريا , پالايشگاه چهارم با مديريت آقاي غلامرضا بهمن نيا بـا صـرف حدود ۲۰ ميليون دلار از طريق مجري طرح فازهاي ۶ , ۷ و ۸ توسط شركت POMC اقدام به خريد و راه انـدازي نرم افزار MAINTA )نرم افزاري كه مشكل پشتيباني و بروز رساني داشت( مي نمايد . اما نرم افزار بومي مهر دريـا با تكيه بر خلاقيت و غيرت كارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبي بدون نياز بـه مخـارج هنگفـت بـراي خريـد , بـروز رساني و پشتيباني تاكنون در پالايشگاههاي اول , دوم , پنجم , ششم , هشتم و دهم مورد استفاده قرار گرفته است . كاربرد نرم افزار MAINTA براي اولين بار در پالايشگاههاي گـاز كـشور توسـط شـركت توتـال در پالايـشگاه دوم بكارگرفته شد و مدتي بعد توسط كارشناسان مجتمع بدون هيچ هزينـه اي كپـي بـرداري و در پالايـشگاه اول مـورد استفاده قرار گرفت اما همين كپي برداري در زمان مديريت آقاي بهمن نيا در پالايشگاه نهم توسط شركت POMC و با هزينه نامعلومي صورت گرفت و شايعاتي مبني بر هزينه اي خارج از عرف در بين كاركنان دهـان بـه دهـان نقـل گرديد . تنها همين مورد براي بازرسان و نهادهاي نظارتي كافيست تا با پيگيري مجدانه بتواننـد بـه شـفاف سـازي و جلوگيري از بروز شايعات كمك كنند .
ظاهرا خودكفايي نزد مديران ارشد پارس جنوبي مفهومي نداشته و بايستي بهر طريقي وابستگي وجود داشـته باشـد تا همچنان بازار خريدهاي هنگفت ارزي و ريالي داغ باشد . وقتيكه روساي ICT و روشهاي تعميراتي كـه بخـوبي از كم و كيف ماجرا باخبرند و مي دانند تا بحال شش پالايشگاه بدون صـرف حتـي يـك ريـال از نـرم افـزار مهـر دريـا
استفاده مي نمايند چطور دم فرو برده و سكوت مي نمايند تا فساد ديگري اتفاق بيفتد . االله اعلم از آقاي علي پور ليلي رئيس بازرسي فني شركت ملي گاز و آقاي پورچرمي مدير كل نظام دارائي هاي فيزيكي وزارت نفت )با سمتي دهان پركن و قلمبه سلمبه( كه بيرون گود نشسته انـد سـوال شـود , چـرا اصـرار بـر صـرف هزينـه هنگفت ريالي ) ۱۱۷۰ ميليارد ريال( و ارزي ) ۱٫۲ ميليون يورو( و وابستگي مجتمع معظـم پـارس جنـوبي بـه نـرم
افزاري غير بومي را دارند كه بعد از مدتي به سرنوشت نرم افزارهاي MAINTA و IFS دچار گردد . االله اعلم و اما خسارتي سنگين تر از بروز احتمالي فساد مالي وجود دارد و آن دلسردي و بي انگيزگي كارشناسـان خـلاق و بـا غيرت مجتمع پارس جنوبي است . افرادي كه دست اندركار طراحي و توسعه نرم افزار مهر دريا در پالايشگاهها بودند نه تنها تشويق نشدند بلكه بدليل منفعت طلبي عده اي فرصت طلب بايد شاهد نابودي تلاشهايشان باشند , پر واضـح
است كه اين اتفاق همان هدفي است كه افراد پشت پرده دنبال مي كنند تا حسابهاي ارزي و ريـالي اشـان انباشـته و صنعت اين كشور همواره وابسته باشد . پارس جنوبي با دارا بودن افراد نخبه و نرم افزار بومي مهر دريا نيازي به خريد و توسعه نرم افـزار مـديريت دارائيهـاي فيزيكي ندارد و نهادهاي نظارتي بايد بدانند اين نيز همانند برخي قراردادهاي خريد ديگر مشكوك است و بايد جلوي آن گرفته شود . مديريت دارائيهاي فيزيكي يك كار ساده و بدون هزينه براي مديريت مجتمع پارس جنوبي است امـا چون دستور صادر مي شود , مديران و روساي بله قربانگو كه براي چنين موقعيتهايي سمت گرفته و ارتقا داده شـدند , هيچگونه قدرتي براي مخالفت و جلوگيري از تخلفات و زد و بندها ندارند . وظيفه بازرسان است كه پيگيري نمايند چرا با علـم بـه اينكـه نـرم افـزار MAINTA فاقـد خـدمات پـشتيباني و بروزآوري است در زمان تحويل گيري پالايشگاه چهارم به مديريت آقاي بهمن نيا و مجري طـرح بـا هزينـه هنگفـت ارزي خريداري و نصب مي گردد ؟ در زمانيكه نرم افزار بومي و مجاني مهر دريا در دسترس بوده , پالايـشگاه نهـم در زمان مديريت آقاي بهمن نيا به چه دليل نسخه كپي شـده نـرم افـزار MAINTA را توسـط شـركت POMC بـا هزينه نامعلوم باجرا مي گذارد؟ اصرار آقايان علي پور ليلي و پور چرمي در قرارداد ۱۱۷ ميليارد توماني و ۱٫۲ ميليون يورويي به چه دليلي است ؟ نقش روساي ICT و روشهاي تعميراتي مجتمع در اين قرارداد چيست و چـرا بـا وجـود قابليتهاي در دسترس سكوت نموده اند ؟ اميدواريم خبر مربوط به تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واقعيت داشـته باشد تا با روشن شدن زواياي تاريك و پنهان , شاهد تغييرات و ظهور مديريت كارامـد , سـالم و پـرتلاش در شـركت مجتمع گاز پارس جنوبي باشيمنظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *