گفتگویی صمیمانه با هوادار متعصب تیم فوتبال پارس جنوبی جم

ظرافت و ظرفیت های تیم لیگ برتری پارس جنوبی جم/ پارس جم را فدای سرخابی های تهرانی نکنیم

ظرافت و ظرفیت های تیم لیگ برتری پارس جنوبی جم/ پارس جم را فدای سرخابی های تهرانی نکنیم

تاورتا:محمودظرافت هوادار متعصب تیم فوتبال پارس جنوبی جم که اصالتی قشقایی دارد اما علاقه و تعصب ستودنی به جم و مردمان آن همچنین تیم فوتبال پارس جنوبی جم دارد.

با وی هم صحبت شدیم که ماحصل این گفتگوی صمیمی در ادامه این مطلب می خوانیم:

 

بانام ویادخدامتشکرم ازجنابعالی وهمچنین ازتمام هوادارن خونگرم پارس وهمچنین خدمت تمام مردم خوب وبامعرفت جم عرض سلام وادب واحترام دارم .من جمی نیستم ولی دوازده سال است که دراین شهرودراین منطقه زندگی میکنم وبه تیم پارس جم ونیزبه شهرجم ومردم وفرهنگ غنی آن عرق وتعصب دارم واین مهم مربوط به الان هم نیست اززمانیکه این تیم دردسته ۲حاضربودوبانام گازفجرجم درآن مسابقات شرکت میکردبه استادیوم میرفتم وبازیهارودنبال میکردم تاالان که دیگه به حول قوه ی الهی وحمایت هواداران ومدیران ومسؤلین محترم ،، منطقه به حق واقعی خودش رسیده ودرلیگ برترصاحب نماینده شده است.

واقعیت هم همین است واین حق طبیعی مردم شهرستان و منطقه است که به هرحال ازمحل منابع عظیم نفت وگازوانرژی که دراین منطقه وجودداردوتولیدوبه بازارهای داخلی وجهانی عرضه میشوددررده هاورشته های مختلف ورزشی صاحب نماینده باشندو شورونشاط وسرزندگی به مردم که دراین مناطق محروم وبااین شرایط آب وهوایی گذران زندگی میکنندو وصاحبان واقعی این صنایع واین منابع هستند تزریق شود.

باتوجه به این مواردبنده معتقدم می بایست که ازتمام ظرفیت های مادی وانسانی این استان برای حمایت وتشویق تیم پارس جنوبی جم بهره بردو استفاده کرد.

به عنوان مثال درشیرازودربحث حمایت ازتیم های برق وفجرشهیدسپاسی وقتی تلاش لازم صورت نگرفت تاازتمام ظرفیت هواداران فوتبال در استان فارس برای حمایت ازاین تیم هااستفاده شودرفته رفته شیرازبه تنهایی جوابگوی حمایت ازاین تیم هانشدوهواداران شیرازی ازتماشای بازی سرخابی هااشباع شدندواینجابودکه پای هواداران استان وحتی خارج ازاستان فارس هم برای حمایت ازتیم های سرخابی به استادیوم شیرازبازشد وتیم های برق وفجردرشیرازعملاتنهاماندند.

دراین موردغلام پیروانی مربی وقت تیم فجرشهیدسپاسی وقتی دریک بازی دیدکه تیم فجرحتی کمترازمیهمان هم طرفدارومشوق دراستادیوم دارددرمقابل آنطرف میدان تیم استقلال ازحمایت چندده هزارهوادارشیرازی درشیرازبهره میبرددرکنفرانس مطبوعاتی بعدازبازی بغض کردو خطاب به هواداران گفت بدانیدباادامه این وضعیت سال های آینده دیگرتیمی تحت عنوان فجرشهیدسپاسی درلیگ برترنخواهدبودکه تیم های استقلال وپرسپولیس بخواهندبرای مسابقه به شیرازبیایندوشماتشویق شون کنید

شمااگردقت میکردیدبه بازیهایی که پرسپولیس واستقلال به شیرازمیآمدندعملاقضیه برعکس میشدواینجوربنظرمیرسیدکه سرخابیهادرشیرازمیزبان هستندچون درواقع تمام ظرفیت استادیوم لبریزمیشدازطرفداران استقلال وپرسپولیس چرا؟ چون که هیچ تلاشی برای جذب واستفاده از خیل عظیم هواداران شهرستانهای فارس درراستای حمایت ازتیم های شیرازی صورت نگرفت وبه مرورزمان این تماشاگران واین سرمایه های معنوی به تیم های پایتخت گرایش پیداکردند.

الان شمادرتبریزهیچ تماشاگری رانخواهیددیدکه دربازیهایی که درتبریزبرگزارمیشودبخواهدازسرخابیهاحمایت کندوتمام هواداران ازتیم شهرخودشان حمایت میکنند.

ازهمین الان بایستی درجم نیزهمین شرایط وجوی که درتبریزوشهرهای دیگرنظیراصفهان وآبادان وبندرانزلی وقائم شهر راایجاد کردونبایداجازه دادکه تیم های تهرانی بخصوص سرخابیهادراین استادیوم صاحب پایگاه وپشتوانه هواداری شوندوبایدهمان ظرفیت ۱۰درصدکه درقانون آورده شده است به هواداران تیم های میهمان اختصاص یابد

شماتردید نکنیداگرورزشگاه تختی جم تبدیل به پایگاهی برای تیم های پایتخت نشین شودواین تیم هاازحمایت وپشتوانه هواداری دراین استادیوم بهره ببرندباتوجه به اینکه منطقه ،منطقه ی است که ازاقصی نقاط ایران اینجاعزیزانی حضوردارندکه بیشترهم ازشهرهایی که درلیگ برترتیم دارندجمعیتی دراینجاساکن وشاغل میباشند اول ازهمه تیم خودتیم پارس ضربه خواهدخورد.

کانون هواداران پارس جنوبی وظیفه ی حساس ودشواری رادراین راه برعهده خواهدداشت وبایدباایجادسازوکارمناسب زمینه جذب واستفاده ازتمام ظرفیت های هواداری استان وحتی استانهای مجاوررافراهم سازد.

البته بنده قریب به دودهه است که درزمینه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی وورزشی فعالیت داشته ودارم وهمچنین درخدمت جناب موسوی بوده و هستم وارادت ویژه ای هم به ایشان دارم وحتماخدمت شان میرسم ودراین زمینه طرح های جامع ومدونی برای جلب حمایت وسازماندهی کانون هواداران دارم که چنانچه تمایل داشته باشنداستفاده کنندحتماخدمت شان ارائه خواهم داد.

من یقین دارم که اگرانشاله حمایت هاازتیم پارس به همین منوال که تاالان بوده ادامه داشته باشدوحمایت های معنوی هم براساس عرایضی که خدمت عزیزان داشتم ازطرف کانون هواداران که بنیان اصلی آن خودهواداران هستندصورت بگیردبه زودی انشاله این تیم واین شهربه قطب جدیدی درفوتبال کشوروحتی آسیاتبدیل خواهدشد.

دوستان ظرفیت درجنوب استان بوشهربه لحاظ استقرارصنایع نفت وگازوپتروشیمی وهمچنین صنایع پایین دستی نفت وگازبسیاربالاست واین کمک شایانی برای توسعه ورشدفوتبال وکلاورزش دراین منطقه خواهدکردشمااگردقت کرده باشیدهرنقطه ازدنیاکه صنایع درآنجارشدوتوسعه یافته اندفوتبال وورزش هم به تبعیت ازآن رشدکرده است ودرواقع صنعت وورزش بالاخص ورزش فوتبال مکمل ومتمم یکدیگرهستندچه بساالان فوتبال به تنهایی برای خودصنعت عظیمی دردنیابه حساب میآیدچرا؟؟؟چون منابع مالی لازم ازطریق صنایع به حوزه های ورزشی ازقبیل ساخت وتجهیزاماکن ورزشی ،اسپانسرینگ ،هتلینگ وغیره تزریق شده است وباعث ایجادرشدوتوسعه درابعادمختلف آن رشته ورزشی گردیده است

نمونه آن کشورآلمان است که بیشترین صنایع مادرراداراست وفوتبال این کشورهمواره درسطوح مختلف بین المللی قهرمان شده است .یادررده باشگاهی خودمان تیمهای ذوب آهن وسپاهان تداوم وثبات شان رادرفوتبال وسایررشته های ورزشی مدیون صنایع فولادوذوب آهن هستند

من امیدواریم انشاله مردم خوب ،خونگرم وباصفای جم بااتکائ به غنای فرهنگی وپیشینه ی روشن درتمام زمینه های تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی خودونیزباایجادارتباط وتعامل مثبت وسازنده ومفید مبتنی بردوستی وصمیمیت باتمام شهرستانهای همجوارزمینه حمایت منطقه ای ازاین تیم محبوب رافراهم نمایندچراکه دراین صورت بیشترازهمه مردم همین شهرستان منتفع خواهندشدوباعث شناخته شدن این شهرواین بوم واین منطقه درتمام نقاط ایران وجهان خواهدشد.

 نظرات

یک پاسخ به “ظرافت و ظرفیت های تیم لیگ برتری پارس جنوبی جم/ پارس جم را فدای سرخابی های تهرانی نکنیم”

  1. رحيم گفت:

    درود بر اين ظرافت باشرافت عشقي كه به اين سرزمين و اين تيم قطعا پاسخ خواهد داشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *